ØRSTA – Stort sentrumsnært tomteområde som er avsatt til bla. boligformål ihht. kommuneplan

Kr 25 000 000,-
Kort om eigedomen

Velkomen til Mosmarkvegen

Her finn du denne store og sentrumsnære tomta på heile 36 590 kvm. Av dette er 19 615 kvm. avsatt til framtidig boligbebyggelse, konsentrert utbyggingsformer iflg retningslinjene iflg. kommunedelplan for Ørsta sentrum. 8 313 kvm. av eigedomen, er avsatt til framtidig tjenesteyting/barnehage. Tomta er lett skråned og består stort sett av litt skog og resten dyrka mark/slåtta mark.
Vi ber interessenter om å gjere seg kjent med gjeldande reguleringsføresegner og planopplysninger om kommuneplan o.l. som ligg ved prospektet.